آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

قطعات ایمنی مطابق بند (غ) ماده (۲) آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در جدول ذیل آمده است:

ردیف نام قطعه طبقه بندی   ردیف نام قطعه طبقه بندی
۱ ECU A ۳۰ ریتار دیر (سنگین) A
۲ اتصال لاستیکی گلویی باک C ۳۱ رینگ چرخ A
۳ اتصالات پمپ روغن ترمز A ۳۲ سیلندر ترمز A
۴ اجزاء پنوماتیک ترمز (سنگین) A ۳۳ سنسورهای فشار ترمز (سنگین) A
۵ پیچ های چرخ A ۳۴ سیبک A
۶ سویچ پدال ترمز A ۳۵ سیستم ترمز ABS A
۷ آیینه ها B ۳۶ شلنگ ها و اتصالات سوخت و ترمز A
۸ باطری C ۳۷ شیر هیدرولیک فرمان A
۹ بست های لوله های سوخت و روغن A ۳۸ غربیلک فرمان C
۱۰ بلبرینگ چرخ C ۳۹ قطع کن برقی سوخت C
۱۱ بوستر ترمز A ۴۰ فیوزها C
۱۲ بوق ها B ۴۱ قفل ایمنی در موتور B
۱۳ پدال گاز B ۴۲ کلید تبدیل سوخت C
۱۴ پدال ترمز A ۴۳ لاستیک چرخ A
۱۵ پدال کلاچ B ۴۴ چراغ کامل C
۱۶ پمپ انژکتور (سنگین) B ۴۵ لنت ترمز A
۱۷ پمپ و درجه شناور بنزین C ۴۶ مجموعه باک C
۱۸ پوسته فرمان C ۴۷ مجموعه پلوس چرخ A
۱۹ تویی سیبک فرمان A ۴۸ مجموعه ترمز A
۲۰ تویی چرخ A ۴۹ مجموعه ترمز دستی A
۲۱ جاذب بخار بنزین (کنیستر) C ۵۰ مخزن CNG A
۲۲ کروز کنترل A ۵۱ کمربند ایمنی A
۲۳ چرخ کامل A ۵۲ سیستم کیسه هوا A
۲۴ خفه کن موتور (سنگین) A ۵۳ مجموعه بخاری A
۲۵ دسته سیم های سیستم ایمنی و ECU A ۵۴ مجموعه برف پاک کن A
۲۶ دسته راهنمای شیشه شوی B ۵۵ مجموعه دسته راهنما A
۲۷ دیسک ترمز A      
۲۸ رگلاتور گاز C      
۲۹ ریل سوخت C      

 

عیوب ایمنی خودرو مطابق بند (ف) ماده (۲) آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در جدول ذیل آمده است:

الف : عیوب ایمنی خودرو

۱-سیستم فرمان و تعلیق
۱-۱ پوسیدگی یا ترک لاستیک چرخها یا غیر استاندارد بودن لاستیک
۲-۱ ترک رینگ یا غیر استاندارد بودن آن
۳-۱ تاب داشتن رینگ چرخ جلو به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۴-۱ صدای غیر عادی و شدید از چرخها که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۵-۱- صدای غیر عادی و شدید از سیستم تعلیق که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۶-۱- عدم مونتاژ با مونتاژ نادرست قطعات عملکردی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۷-۱- عدم عملکرد سیستم تنظیم ارتفاع خودرو به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۸-۱- در ارزیابی عملکرد و پایداری در حرکت مستقیم :

۱-۸-۱- سیستم فرمان عمل نکند یا خلاصی فرمان بیش از ۴۵ درجه باشد.

۲-۸-۱ خلاصی فرمان بین ۳۰ تا ۴۵ درجه با معیار سازنده تفاوت دارد.

۳-۸-۱ – عدم برگشت پذیری فرمان به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کرده و کمک راننده برای برگشت فرمان لازم است.

۱-۹- لرزش غربالک فرمان به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۱۰-۱- لرزش شدید اتاق در حین حرکت به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۱۱-۱- میزان کشیدن و انحراف خودرو به یک سمت در حرکت مستقیم در مسافت ۵۰ متر بیش از ۲ متر به سمت چپ و بیش از ۳ متر به سمت راست باشد.
۱۲-۱ وجود نشتی شدید روغن از سیستم هیدرولیک فرمان در مجاورت سیستم اگزوز
۱۳-۱- وجود نشتی روغن از سیستم هیدرولیک به صورت جریان پیوسته یا چکیدن
۱۴-۱- شیلنگها یا لوله های نصب شده دچار پیچش یا خم شدگی شده یا آویزان باشد به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۱۵-۱ – تماس یا درگیری لوله ها و شیلنگها با قطعات جانبی به نحوی است که نیاز به تعویض قطعه بوده و یا در امر رانندگی اختلال ایجاد نماید.
۱۶-۱- هرگونه ایراد عملکردی در سیستمهای الکترونیکی یا غیر الکترونیکی فرمان و تعلیق که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۱۷-۱- عدم وجود روغن در سیستم هیدرولیک
۱۸-۱ شل بودن پیچ با مهره های ایمنی فنرها اهرم بندی فرمان یا گاردان
۱۹-۱ شل بودن پیچ با مهره های قطعات دوار که احتمال پرتاب آنها وجود دارد
۲۰-۱ شل بودن پیچ یا مهره هایی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید
۲۱-۱ بریدن یا عدم نصب پیچ یا مهره های چرخها یک عدد یا بیشتر)
۲۲-۱ قفل نشدن یا پر نکردن پیچ یا مهره های چرخها کرپی فنرها و اهرم بندی فرمان و پیچ یا مهره های گاردان بیرون نبودن حداقل یک رزو
پیچ از مهره به معنی پرنکردن می باشد
۲۳-۱ گشتاور پیچ با مهره های ایمنی فنرها چرخها اهرم بندی فرمان یا گاردان نسبت به حد مجاز آن بیش از ۳۰ درصد تفاوت داشته باشد.

 

۲ -موتور و سیستم انتقال قدرت
۱-۲- عدم روشن شدن موتور پس از ۵ بار استارت زدن
۲-۲- عدم رسیدن دور موتور به حداکثر مقدار مجاز یا عدم شتابگیری خودرو به نحوی که نیاز به توقف خودرو باشد.
۳-۲- صدای غیر عادی شدید از موتور که راننده ناچار از خاموش کردن خودرو باشد.
۴-۲- موتور بیش از حد گرم کرده و جوش می آورد.
۵-۲- کاهش ناگهانی شتاب موتور هنگام افزایش سرعت و دور موتور
۶-۲- شیلنگها یا لوله های نصب شده دچار پیچش یا خم شدگی شده یا آویزان باشد به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۷-۲- تماس یا درگیری لوله ها و شیلنگها با قطعات جانبی به نحوی است که جنبه ایمنی داشته یا نیاز به تعویض قطعه بوده و یا در امر رانندگی اختلال ایجاد می نماید.
۸-۲- وجود ایراد مهم و اساسی در اتصال شیلنگها و کابلها و ….. به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۹-۲- عدم نصب یا نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات موتور یا سیستم انتقال قدرت به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۱۰-۲ شل یا باز بودن بیش از حد سفت بودن اتصال نداشتن پیچ یا مهره ها و بستها به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید یا در
قطعات دوار که احتمال پرتاب آنها وجود دارد .
۱۱-۲- مایعات مختلف مرتبط موجود نبوده و در امر رانندگی ایجاد اختلال می نماید.
۱۲-۲- راننده قادر به کنترل سطح مایع مورد نظر نمی باشد.
۱۳-۲- وجود هر گونه نشتی سوخت
۱۴-۲- وجود نشتی شدید روغن شره یا ریزش
۱۵-۲- وجود نشتی آب از سیستم خنک کننده یا بخاری به صورت جریان پیوسته یا چکیدن
۱۶-۲- وجود آسیب یا صدمه دیدگی در قطعات لوله ها پیچ یا مهره ها یا اتصالات به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۱۷-۲ عمل نکردن گیربکس یا کلاچ
۱۸-۲ خودرو با گیربکس اتوماتیک در دنده عقب یا جلو روشن می شود.
۱۹-۲- دنده در حال رانندگی بیرون می زند.
۲۰-۲ تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک غیر عادی به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال کند تکان سخت زمان نامناسب تعویض دنده بکسوات و….)
-۲۱-۲- کمک گیربکس عمل نمی کند.
-۲۲-۲ پلوس قفل کن عمل نمی کند.
۲۳-۲ عملکرد دسته دنده در گیربکس اتوماتیک در حالتهای مختلف با نشان دهنده روی کنسول منطبق نیست.
۲۴-۲- صدای غیر عادی شدید از گیربکس، کمک گیربکس یا دیفرانسیل یا پلوس
-۲۵-۲ روغن ریزی از گیربکس کمک گیربکس یا دیفرانسیل به صورت شدید چکه زیاد یا شره
-۲۶-۲ نشتی شدید روغن از سیستم کلاچ به صورت چکه زیاد
۲۷-۲ گاز نخوردن خودرو به طوری که جنبه ایراد ایمنی پیدا کند.
۲۸-۲ گیرداشتن شدید پدال گاز که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۲۹-۲ صدای غیر عادی شدید از سیستم کلاچ که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۳۰-۲ وجود قطعات باقیمانده در محفظه موتور که ممکن است ایمنی را به خطر انداخته موجب توقف خودرو گردد.
۳۱-۲ خروج یا پاشش بنزین به بیرون در هنگام باز کردن در باک
۳۲-۲- هرگونه ایراد عملکردی در سیستمهای الکترونیکی یا غیر الکترونیکی موتور و سیستم انتقال قدرت که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۳۳-۲- عدم عملکرد یا عملکرد مناسب تجهیزات سیستم گازسوز مانند کلید تبدیل نشانگر میزان گاز گیج فشار شیرها و…. به نحوی که در اما رانندگی اختلال ایجاد کند یا باعث توقف خودرو شود.
۳۴-۲ انتشار بوی گاز به صورت مستمر
۳۵-۲- عدم نصب نصب با مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم گازسوز به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۳۶-۲- آسیب و صدمه دیدگی قطعات و تجهیزات سیستم گازسوز به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۳۷-۲- تماس و درگیری لوله های گاز تماس و نصب نامناسب منبع گاز به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.

 

 

۳-ترمز
۱-۳- ترمز عمل نمی کند.
۲-۳ وجود نشتی یا وجود اثر نشتی روغن ترمز
۳-۳ دیر عمل کردن سیستم ترمز مانند سنگ کردن یا چوب کردن
۴-۳ دل زدن شدید پدال ترمز به طوریکه لرزش ناشی از آن به پدالها فرمان یا اتاق منتقل شده و در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۵-۳ درگیری و تماس لوله ها و شیلنگهای ترمز با لبه های تیز یا قطعات متحرک که باعث خراشیدگی و صدمه دیدگی گردد به نحوی که در عملکرد آنها تاثیر بگذارد یا به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۶-۳ عدم نصب نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم ترمز به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۷-۳ آسیب و صدمه دیدگی قطعات لوله ها و شیلنگها پیچ و مهره ها اتصالات سیستم ترمز به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.
۸-۳ سطح مایع روغن ترمز زیر خط مینیمم بوده یا موجب روشن شدن چراغ هشدار می گردد
۹-۳ عدم عملکرد سیستم ترمز ضد قفل
۱۰-۳- هرگونه ایراد عملکردی در سیستمهای الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ترمز که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.
۱۱-۳- ترمز دستی یا ترمز پارک عمل نمی کند.

 

۴- تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و کنترل هوشمند
۱-۴- روشن نشدن هر دو چراغ نور پایین و نور بالا هر دو چراغ موقعیت عقب کلیه چراغهای راهنمای یک سمت خودرو کلیه چراغهای دنده عقب
۲-۴- کارکرد معکوس چراغهای راهنما عدم تطابق با دسته راهنما
۳-۴- عدم کارکرد یا کارکرد نامناسب خبر دهنده شارژ باطری سطح روغن موتور فشار و دمای روغن موتور دمای مایع خنک کننده لنت ترمز، فشار روغن هیدرولیک سیستم قفل چرخ سیستم عیب یابی موتورف سطح روغن موتور
۴-۴- عدم کارکرد یا کار کرد نامناسب نشانگر فشار روغن موتور و دمای ما یغیع خنک کننده سطح سوخت
۵-۴- دینام سوئیچ استارتر یا برف پاک کن جلو سیستم جرقه زنی سیستم ECU عمل نمی کند.
۶-۴- شیشه بالابر برقی سا سانروف باز شده بسته نمی شود.
۷-۴- سنسور برگردان شیشه بالابر برقی یا سانروف عمل نمی کند.
-۸-۴- عدم عملکرد سیستم دزدگیر
-۹-۴- قفل مرکزی خودبه خود درهای بسته را باز میکند سوئیچ بیرون از خودرو باشد
۱۰-۴ عدم عملکرد سوئیچ یا استارت خودرو هنگام بیرون بودن سوئیچ کارتی از خشاب آن
۱۱-۴ بیرون پریدن فندک از غلاف پس از گرم شدن و یا داغ شدن فندک گیر کردن در غلاف
۱۲-۴ فن رادیاتور عمل نمی کند.
۱۳-۴- عدم نصب نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم برق به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.

 

 

 

۵- اتصالات داخلی
۱-۵- جا نبودن شیشه های جلو یا عقب به نحوی که امکان بیرون افتادن شیشه در حین حرکت وجود دارد.
۲-۵- تغییر شکل موج داشتن حباب داشتن شیشه جلو که در دید واضح راننده تاثیر بگذارد.
۳-۵- عدم چسبندگی حداقل یک ضلع کامل از چسب شیشه های عقب یا جلو
۴-۵- ترک یا شکستگی شیشه جلو یا عقب
۵-۵ آزاد نشدن کمربند ایمنی از داخل غلاف و یا قفل نشدن آن حین عملکرد
۶-۵- عمل نکردن هر یک از قفل درهای جانبی
۷-۵ عمل نکردن قفل در موتور
۸-۵- شل بودن اتصالات پیچ یا مهرهای صندلی ها
۹-۵ عمل نکردن با رها شدن ناگهانی هر یک از تنظیمات صندلی راننده مانند خوابیدن پشتی صندلی یا عدم کنترل موقعیت ثابت نشیمنگاه صندلی
۱۰-۵- رها شدن ناگهانی نشیمنگاه صندلی جلو راست

 

 

۶- اتصالات خارجی
۱-۶- شکستن یا ترک یا کم خوردگی و کسری جوش که بر ایمنی سرنشینان موثر است.

 

۷-عمومی
۱-۷- صدای غیر عادی شدید در جاده که باعث نگرانی راننده شده و موجب توقف خودرو گردد.
۲-۷- عدم تطابق عدم نصب یا عدم تعبیه سیستمها و قطعات اجباری بر اساس استانداردهای ملی اجباری

 

ج) قطعات ایمنی مشمول استاندارد اجباری

ردیف نام کالا/ خدمت شماره استاندارد ملی
۱ باتری ۶۱۹۷
۱۲۰
۱-۷۱
۲ وایر شمع ۴۲۶۷
۱-۴۲۶۷
۲-۴۲۶۷
۳ استارتر ۴۱۴۲
۴ دینام ۴۱۴۳
۵ شمع ٢١٠٢
٢١٠٣
٢١٠٣
۲۱۰۵
۲۱۰۶
٢١٠٧
٢١٠٨
۲۴۰۳
۶ لامپ خودرو ۶۰۰۴
۷ سوئیچ لامپ ترمز هیدرولیکی ۳۱۶۳
۸ سوئیچ لامپ ترمز مکانیکی ۳۲۹۰
۹ شیشه ایمنی خودرو ۱-۷۰۹
٧٠٩-۲
۱۰ لاستیک خودرو* ۱۰۹۳
۱-۱۰۹۳
۲-۱۰۹۳
۱۶۴۳
۲۱۶۹
۱-۲۱۶۹
۲-۲۱۶۹
۱۱ روغن موتور ۱۳۴۲
۳۳۹۲
۵۸۴
۱۳۴۳
۵۸۵
۳۷۸۵
۶۰۴
۴۷۸۳
۱۲ روغن ترمز ۳۶۳
۱۳ ضد یخ ۳۳۸
۱۴ گریس ۱-۱۴۲
۲-۱۴۲
۳-۱۴۲
۱۵ پمپ روغن ۳۲۸۹
۱۶ پمپ سوخت بنزینی* ۳۲۸۴
۱۷ فیلتر هوا ۳۴
۳۰۵
۱۸ فیلتر روغن ۲۵۲۵
۱۹ کمک فنر هیدرولیکی ۳۰۰۶
۱۲۷۴۳
۲۰ کمک فنر گازی ۳۰۹۱
۲۱ لنت ترمز ۲۷۹۸
۵۸۶
۲۲ لنت صفحه کلاچ ۳۰۰۵
۲۳ بوستر ترمز (غیر مستقیم) ۲۷۹۷
۲۴ رادیاتور ۳۲۲۳
۳۲۲۴
۲۵ رینگ چرخ خودرو تا ۱۶ اینچ) ۲۴۰۱
۲۶ فنر تخت ۳۳۸۹
۲۷ تیغه و بازوی برف پاک کن ۳۲۹۵
۲۸ سیبک ۳۳۹۰
۳۳۹۱
۲۹ کمربند ایمنی * ۷۷۹
۳۰ اجزاء سیستم گازسوز کردن خودرو LPG* ۴۲۶۴
۳۱ اجزاء سیستم گازسوز کردن CNG* ۷۵۹۸
۳۲ کلاه ایمنی موتور سیکلت سوار ۸۷۵
۳۳ تویی تایر موتور سیکلت ، ویژگیها و روش آزمون ۷۶۲
۳۴ دوچرخه ، ویژگیها و روش آزمون ۳۹۱۴
۳۵ خودروهای امدادی و تجهیزات آنها ۴۳۷۴
۳۶ تسمه های لاستیکی خودرو ۱۹۸۷
۳۷ چراغهای مه شکن جلو خودرو ۶۴۸۸
۳۸ چراغ پلاک خودرو ۶۴۹۵
۳۹ چراغ مه شکن عقب خودرو ۶۵۰۴
۴۰ چراغ راهنمای خودرو ۶۵۰۵
۴۱ چراغهای جلو خودرو ۶۶۷۲
۴۲ آینه خودرو ۶۴۹۷
۴۳ چراغ جلو موتور سیکلت ۹۳۶۹
۴۴ چراغ های موتور سیکلت ۱۰۲۸۳

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید